MARK 7:1-23 AND THE HISTORICAL JESUS

William Loader

Murdoch University

Click here for pdf version

 

oujdevn ejstin e[xwqen tou' ajnqrwvpou eijsporeuovmenon eij" aujtoVn o} duvnatai koinw'sai aujtovn, ajllaV taV ejk tou' ajnqrwvpou ejkporeuovmenav ejstin taV koinou'nta toVn a[nqrwpon.